Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u BiH

Općepoznato je da živimo u svijetu različitosti. Svaki čovjek na svijetu je jedinstvena i neponovljiva individua, ali uprkos svemu što nas čini drugačijim, svi zaslužujemo jednaka prava i jednake mogućnosti.

Društvo bi trebalo prihvatiti svaku jedinku bez obzira na različitosti. Poseban značaj bi trebalo pridonijeti onima čije različitosti zahtijevaju posebne obrazovne potrebe. Kada uzmemo u obzir brojnost populacije sa poteškoćama u razvoju, važnost i utjecaj obrazovanja na razvoj djeteta i njihovu buduću ulogu u društvu, onda te iste osobe sa poteškoćama i njihove potrebe možemo nazvati prioritetima. Svako dijete je također zasebna individua, koja zaslužuje da se obrazuje, gradi, izgrađuje. Nažalost, kada su u pitanju djeca sa poteškoćama u razvoju (osobe sa invaliditetom )  – to često nije slučaj.

U BiH postoji nekoliko organizacija koje pružaju pomoć osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama. Jedna od najviše angažovanih jeste organizacija People in Need (http://osi-inkluzija.ba/ ), koja pruža priliku za samostalan život, priliku za rad i integraciju u društvo.

Inkluzija je filozofija koja će zasigurno pridonijeti napretku pri stvaranju uslova za intenzivniji napredak djece sa poteškoćama u razvoju. To je pružanje mogućnosti djeci sa poteškoćama da se obrazuju u istim školama, učionicama, klupama, zajedno sa ostalim vršnjacima koje nemaju poteškoće slične prirode. Konvencija o pravima djeteta ističe „da mentalno ili fizički onesposobljeno dijete treba da uživa pun i pristojan život, u uslovima koji obezbjeđuju dostojanstvo, potiču samopouzdanje i olakšavaju učešće djece u zajednici…pravo na posebnu brigu i pomoć, koja će biti planirana tako da onesposobljenom djetetu omogući uspješan pristup obrazovanju, školovanju, zdravstvenim službama, službama za rehabilitaciju…“ .

Uslovi za obrazovanje

Uslovi za inkluzivno obrazovanje postoje, ali bolja organizacija postojećih resursa i više individualne pomoći od ekspertnih timova je ono što nedostaje. Ono što je potrebno jeste uvođenje stručnog kadra u nastavu da bi svojim radom olakšali savlađivanje školskog gradiva učenicima s posebnim obrazovnim potrebama, ali i da bi cjelokupnom razrednom kolektivu omogućili lakše održavanje toka nastavnog časa. Prednosti inkluzivnog obrazovanja su mnogobroje, ono prije svega ima ulogu u smanjenju diskriminacije. Nijedna strana uključena u ovaj sistem (učenici, roditelji, nastavnici) ne treba da ga doživljava kao prepreku, nego kao priliku. Inkluzivno obrazovanje je samo jedan aspekt inkluzije u društvu, koji čini startnu tačku za stvaranje društvenog sistema u kom će  osobe sa poteškoćama u razvoju i njihove porodice postati ravnopravni članovi društvene zajednice. Prihvatajući inkluziju, prihvatamo i shvatanje da su ljudi različiti po mnogim osobinama ali da uopšte nije bitno na koji se način razlikujemo. Više o inkluziji u obrazovanju možete pogledati u tekstu http://osi-inkluzija.ba/inkluzija-u-obrazovanju/.

 

Akos.ba